Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De gegevens en prijzen in onze prijslijsten zijn slechts ter inlichting. Wij behouden ons het recht voor ze op ieder moment en zonder enige waarschuwing te wijzigen. Behoudens andersluidende bepalingen, gelden onze prijzen 'Vertrek af magazijn'. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en ermee akkoord te zijn bij het overmaken van de bestelling.

Behoudens uitdrukkelijke vermelding bedraagt de waarborgperiode 12 maanden vanaf de leveringsdatum. Onze garantie behelst uitsluitend de vervanging van het defecte onderdeel, voor zover dit niet aan normale slijtage onderworpen is. Het transport, montage, uurlonen en alle andere kosten, met inbegrip van de mogelijke schade veroorzaakt door het defect, blijven ten laste van de klant.

Onze leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven. Een laattijdige levering, om welke reden dan ook, kan nooit aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot het betalen van enige boete of schadevergoedering.

Het opstellen of accepteren van wisselbrieven of kwitanties brengt geen schuldvernieuwing mee en de onderhavige voorwaarden blijven gelden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden per koper afzonderlijk aangerekend.

Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50€.

De eigendomsoverdracht van de verkoper op de koper van de geleverde goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs en tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet-tijdige betaling kunnen zij worden teruggevorderd door de verkoper. De koper draagt nochtans de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen wat verlies, vernietiging/beschadiging, verdwijning betreft, zelfs bij overmacht of heirkracht. Wissels of cheques worden slechts als betaling beschouwd wanneer ze verzilverd worden.

Indien de klant een overeenkomst eenzijdig verbreekt, wordt een vergoeding voor de schade welke aan de firma wordt toegebracht, vastgelegd op 25% van het contractbedrag tenzij wij grotere schade kunnen bewijzen. Dit bedrag is onherleidbaar en wordt eventueel verrekend met het reeds betaalde voorschot.

a) Alle klachten betreffende de staat der goederen, en de opstelling der factuur moeten per "aangetekend" schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.
b) In geval van verwerking van de goederen, worden wij van alle aansprakelijkheid ontheven.

De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.

Retour: goederen kunnen tot 30 dagen na verkoop worden teruggenomen op voorwaarde dat
1) het stockgoederen betreft en
2) zij zich in originele verpakking en perfecte staat bevinden. Wij rekenen hiervoor een retourkost van 20% aan. Retour van de goederen moet verplicht vergezeld zijn van de factuur of aflevernota.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken in het district van de verkoper.

Aankoop-en leveringsvoorwaarden, van welke aard ook, vermeld op het briefpapier of bescheiden van klanten/derden zijn niet bindend voor N.V.Clima Construct. Enkel de onderhavige voorwaarden zijn, bij uitsluiting van elke andere bindend en geldig. Wijziging of vernietiging, geheel of gedeeltelijk van 1 of meer bepalingen, zal geen enkele verzaking aan of vernietiging van de overige voorwaarden van N.V. Clima Construct tot gevolg hebben.

Indien de levering niet kan plaatsvinden op het voorziene tijdstip en dit om redenen te wijten aan de koper en/of indien de koper de goederen niet op het voorziene tijdstip heeft afgehaald, dan is de koper stockagekosten verschuldigd ten belope van €250,-/maand (excl. BTW).

Voor luchtgroepen en technische producten kan een voorschot van 30% gevraagd worden.

Transportkosten

Alle goederen zijn ex works. Voor transport worden steeds transportkosten aangerekend afhankelijk van de hoeveelheid (gewicht), grootte en afstand. De transportkosten worden vermeld op de offerte en de orderbevestiging.